KONKURS “Zdjęcie tygodnia”

Konkurs został zakończony. Poniżej możecie zobaczyć laureatów każdego z 6 etapów.

By wziąć udział w konkursie należało zrobić oryginalne i kreatywne zdjęcie z dowolnym produktem Plantwear, opublikować je na profilu Facebook lub Instagram oraz oznaczyć hashtagami: #ludzieplantwear i #plantwear_pl

Do wygrania było 6 bonów o wartości 500 zł każdy, do wykorzystania w sklepie https://plantwear.pl

Co tydzień wygrywało 1 zdjęcie.

Laureatka 6 etapu

Laureatka etapu 5

Laureat etap 4

Laureat 3 etapu

REGULAMIN KONKURSU “Zdjęcie tygodnia”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kreatywnym konkursie artystycznym „Zdjęcie tygodnia”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Konkurs “Zdjęcie tygodnia”, prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

3. Uczestnik, Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie.

§ 3

Organizatorem Konkursu jest Plantwear, z siedzibą w Krakowie przy ul. Solskiego 9 NIP: 9452151771, email: kontakt@plantwear.pl, zwanego dalej „Organizator”.

§ 4

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy w jakikolwiek sposób wspierany przez portale społecznościowe w którym pojawiają się informacje na jego temat (zwłaszcza Facebook), ani ich właścicieli, którzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23.04.2018 r. – 03.06.2018 r. i podzielony na sześć etapów:

I. etap: 23.04 – 29.04 23:59
II. etap: 30.04 – 06.05 23:59
III. etap 07.05 – 13.05 23:59
IV. etap 14.05 – 20.05 23:59
V. etap 21.05 – 27.05 23:59
VI. etap 28.05 – 03.06 23:59

§ 5

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:
a) w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie,
b) zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

1. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:
– Wykonanie zdjęcia, na którym w kreatywny sposób zaprezentuje siebie oraz produkt marki Plantwear.
– Produkt marki Plantwear będzie przedstawiony w wyraźny i łatwy do identyfikacji sposób.
– Prace konkursowe należy opublikować na portalu Instagram oraz na portalu Facebook w terminie od 23.04.2018 do 03.06.2018 do godziny 23:59. Praca konkursowa musi zostać oznaczona odpowiednimi hasztagami: #plantwear_pl #ludzieplantwear
– Oznaczenie zdjęcia wyżej wymienionymi hasztagami jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości umieszczenia przez Uczestnika Prac Konkursowych w terminie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu zamieszczania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem, naruszające dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich, w szczególności zawierające lub propagujące przemoc, spożywanie alkoholu, środków odurzających lub wyrobów tytoniowych, treści wulgarne, dyskryminujące, pornograficzne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Plantwear lub Organizatora.

§ 7

1. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość Prac Konkursowych.

2. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wszystkich wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Konkursu i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody Głównej, jeżeli Prace Konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§ 8

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).

2. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.

3. Oceniając Prace Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności, ogólnymi warunkami estetycznymi pracy oraz zgodnością pracy z wizerunkiem marki Plantwear.

4. Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu, wyboru zwycięzcy i pozostałych laureatów. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

§ 9

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilach marki Plantwear Polska na portalach Facebook oraz Instagram.
2. Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze:
6 Prac Konkursowych (po jednej pracy konkursowej na każdy etap konkursu), a ich autorom zostanie przyznana Nagroda w Konkursie.
3. Przewidziane są następujące nagrody (dalej zwane „Nagrodami”) w Konkursie:
6x Nagroda Główna – 6x bon podarunkowy o wartości 500zł (po jednej Nagrodzie Głównej na każdy etap konkursu)
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
5. Bon podarunkowy zostanie przesłany drogą mailową po uprzednim kontakcie laureata z organizatorem.
6. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni poprzez portale Facebook oraz Instagram, na których zostały zamieszczone Prace Konkursowe.
7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Uczestnikiem, Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
8. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych wymaganych Regulaminem będzie stanowić przyczynę utratę prawa do Nagrody i odmowy wydania jej Uczestnikowi. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-8 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zdobywcy Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.
11. Organizator zachowuje prawo do zmiany Nagród na nagrody o zbliżonej wartości.
12. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu.

§ 10

1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.
2. Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do zamieszczonego przez niego Pracy Konkursowej w całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.
3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu, ma świadomość, że zdjęcie zostanie umieszczone na profilu marki Plantwear Polska na portalach Facebook i Instagram oraz wyraża na to zgodę.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wizerunku, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.
5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.
6. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, zgodnie z § 6 ust. 1, uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terminem, ani terytorium licencji na korzystanie ze Zdjęcia Konkursowego zawierającego Wizerunek i wszelkich jego fragmentów. Organizator jest w szczególności uprawniony do:
1) utrwalania i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, fotokopiowanie, wykonywanie skanów,
2) przechowywania i przekazywania – wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów, serwerów internetowych, do sieci komputerowych, w tym do sieci Intranet i Internet, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
3) publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności zamieszczania na stronach internetowych oraz na profilach na portalach Facebook i Instagram,
4) wystawiania, wyświetlania, publicznego wykonania i publicznego odtwarzania,
5) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,
6) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
7) wykorzystanie całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora,
8) wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy i promocji.
7. Uczestnik Konkursu, będąc do tego uprawniony, upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Pracy Konkursowej – jego autorskich praw osobistych,
a w szczególności do:
1) decydowania o nienaruszalności treści i formy Pracy Konkursowej,
2) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej.
8. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.
9. Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Pracy Konkursowej i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Pracy Konkursowej.
10. Organizator ma prawo do udzielenia sublicencji na korzystanie z Pracy Konkursowej i jego fragmentów w zakresie pól eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
11. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Pracy Konkursowej w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron www, baz danych etc.).
12. Udzielenie Organizatorowi licencji na Korzystanie z Pracy Konkursowej i Wizerunku następuje bez wynagrodzenia, w ramach udziału w Konkursie.

§ 11

1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu na piśmie, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
7. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres lub numer podany w reklamacji.

§ 12

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
6. Zamieszczając Zdjęcie Konkursowe, zgodnie z treścią § 6 ust. 1 Regulaminu i przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych, w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

§ 13

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu,z zastrzeżeniem poinformowania Uczestników Konkursu, w formie pisemnej lub elektronicznej o zmianie.
4. Zmieniony Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora.
5. W sytuacji, gdy Uczestnik nie akceptuje zmiany Regulaminu powinien powstrzymać się od udziału w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
7. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.
8. Ewentualne spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Konkursie i wynikającymiz niego uprawnieniami i zobowiązaniami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa